Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

hcagryppa
11:31
8348 5cf5 500
Reposted fromregcord regcord viapanpancerny panpancerny
hcagryppa
11:30
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlovvie lovvie viaMezame Mezame

January 12 2020

hcagryppa
10:23
8746 a3e9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapanpancerny panpancerny
hcagryppa
10:21
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny
hcagryppa
10:15
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viaMezame Mezame
hcagryppa
10:12
3303 5c70 500
Reposted frombeer beer viaserenite serenite
hcagryppa
10:10

January 11 2020

hcagryppa
16:57
8248 9cd9 500
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Reposted frompanpancerny panpancerny viazorax zorax

January 08 2020

hcagryppa
13:50
hcagryppa
13:47
Charging.
hcagryppa
13:45
hcagryppa
13:43
hcagryppa
13:43
hcagryppa
09:27
3699 5a26
Reposted bythauturienSilentForestmodalnatoskalattedomixchowchowponurykosiarzruliMrrrukBBartdancingwithaghostmattburcokBBartghalbadiousanabeestrzepyzombiekraskokirstenowSy5LukasYorkjanuschytrushornypigeonvaniteQudaci

January 02 2020

hcagryppa
13:31
9063 a04a
Reposted froma-liberal-ironist a-liberal-ironist
hcagryppa
13:31
hcagryppa
13:30
6546 1efe 500
Reposted byhashmisspandorazoraxa-liberal-ironist

January 01 2020

hcagryppa
11:33
5149 e7a2 500
Reposted byzorax zorax

December 03 2019

hcagryppa
12:15
8501 1861
Reposted byJessSilentea-liberal-ironist

December 02 2019

hcagryppa
12:08
2913 b2e8 500
Reposted fromteijakool teijakool viazorax zorax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl