Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

hcagryppa
17:13
5177 2418
Reposted fromdecepcion decepcion viathauturien thauturien
hcagryppa
17:12
5867 cfc5 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaMezame Mezame
hcagryppa
17:07
0594 0f09 500

November 10 2019

hcagryppa
09:07
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaboringsoup boringsoup
hcagryppa
09:06
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viaMezame Mezame
hcagryppa
09:02
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaMezame Mezame

November 09 2019

hcagryppa
11:23
9943 f63b 500
Reposted byMartwa13julannHeinous84teiseizoraxjosap856

November 07 2019

hcagryppa
17:22
9790 1832 500
Reposted fromagatczi agatczi viathauturien thauturien

November 04 2019

hcagryppa
08:52
3714 d6a9 500
Reposted fromipo ipo viaMezame Mezame

November 01 2019

hcagryppa
19:27
6141 1211 500
Reposted fromlemisz lemisz viazorax zorax

October 26 2019

hcagryppa
07:35
8333 e5cf
Reposted byDagarhenevil

October 25 2019

hcagryppa
15:13
Reposted fromFlau Flau viasargon sargon

October 23 2019

hcagryppa
07:05
6848 524e 500
Reposted by42Maelstromwhatszuckerente

October 13 2019

hcagryppa
08:47
0474 0768 500
Reposted froms3 s3 viathauturien thauturien

October 04 2019

hcagryppa
14:24
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame

September 18 2019

hcagryppa
08:22
4499 38f2 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viathauturien thauturien
hcagryppa
08:15
7822 9fa2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
08:09
5331 2388 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacammycat cammycat
hcagryppa
08:05
8923 947e 500
Reposted fromkogs kogs viaadremdico adremdico
hcagryppa
08:02
7544 b4e8 500
Reposted fromkartofel kartofel viazorax zorax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl